นายภาธรณ์ สิรวรรธกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

นายปองพล นาคพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางโสภิณ ศรีแก้ว
นางมณฑาวีร์ หงส์ทอง
นายราชันย์ พานนนท์
นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า
นางสาวเหมือนฝัน ทองเต็ม
นายสุปัญญา ยังศิริ

นางสาวจุฑามณี แต้มทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางสาวจารุวรรณ ศรัทธา
นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด

นางสาววันวิสา นาโสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายพศวีย์ ศรีพิกุล
นางสาวนัยนา ธนสูตร
นางสาวปิยนุช ธรรมสุทธิ์

นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวนัทกานต์ สวาสดิ์
นายไกรวิทย์ พูลกิจ

นางศิริพร โคตะมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอักษราภัค วิเศษ
นางสาวกาญติมา ฐานะพันธุ์
นางสาวสุปรียา ธรรมเกษร ภาษาญี่ปุ่น
นางสาวสุภรา ลี้ศิริวัฒนกุล ภาษาจีน

นายกำธร ดิษธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวหยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์

นายจิรทีปต์ เพ็ญวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายดิเรก ขนรกุล

นางสาวกนกอร คงโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอารีรัตน์ ธงชัย

นายชนทยากรณ์ ใจสุทธิ์

Scroll to Top