รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีพ.ศ.2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีพ.ศ.2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีพ.ศ.2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ ปี พ.ศ.2565

Scroll to Top