กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Scroll to Top